České účetní standardy

16.09.2014 15:52

České účetní standardy  

 

  Číslo Název  

  001 Účty a zásady účtování na účtech  

  002 Otevírání a uzavírání účetních knih  

  003 Odložená daň  

  004 Rezervy  

  005 Opravné položky  

  006 Kursové rozdíly  

  007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  

  008 Operace s cennými papíry a podíly  

  009 Deriváty  

  010 Zvláštní operace s pohledávkami  

  011 Operace s podnikem  

  012 Změny vlastního kapitálu  

  013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  

  014 Dlouhodobý finanční majetek  

  015 Zásoby  

  016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry  

  017 Zúčtovací vztahy  

  018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky  

  019 Náklady a výnosy  

  020 Konsolidace  

  021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace  

  022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby  

  023 Přehled o peněžních tocích   

—————

Zpět